داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
«میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»
«میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»(زاده: ۱۱۸۶، درگذشته:۲۰ دی ۱۲۳۰) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود
شهرستان فراهان کجاست؟
یژگی های جغرافیایی،تاریخی و اقتصادی فراهان نامی آشنا،سرزمینی حاصلخیز و با مفاخری تاریخ ساز در ایران است.

شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir