داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جستجوی تاریخ در کهن دیار فراهان/ شهری به قدمت دوره ایلخانی
یکی از این مناطق که پیام رسان تمدن سرزمین ایران است شهر زیرزمینی ذلف آباد در منطقه فراهان استان مرکزی است. خیلی از این شهر زیر زمینی گفته شده، اگر قصد بازدید از این شهر زیر مینی را دارید با ماهمراه شوید و کوله بار سفر با خبرنگار فراهان خبر را برای بازدید از این شهر زیرزمینی ببندید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir