داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
محرمانه‌های نابجا کشور را به فساد و خسران کشانده است/ پنهان‌کردن عملکرد بد پشت حرف‌های خوب
امام جمعه فرمهین گفت: شفافیت نداشتن موجب پنهان ماندن عملکرد های بد، پشت حرف های خوب می شود. تنها ملاک ارزیابی، شفافیت مستند است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir