داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر/پاییز رنگارنگ
صدای پاییز را با ریزش برگ‌ها روی زمین می‌شنویم، خش خشی که برای عابران خوشایند است.
تصاویر/کرونا رها شده در شهر
با شیوع ویروس کرونا در جهان و با توجه به اینکه هنوز داروی قطعی و واکسن تایید شده برای این بیماری وجود ندارد، در حال حاضر استفاده از ماسک برای حفاظت از انتقال کرونا ضروریست.
منشور اخبار
ارتباط مردمی