داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آقای رئیس جمهور دهان منتقدین را نبندید
دولت اگر بخواهد با اقدام ناپخته چند جوان شاکی شود و برخورد گسترده داشته باشد، نشان از این است که دولت صبری ندارد، رئیس‌جمهور بیان می‌کرد که پناه می‌برم به خدا اگر دهان منتقدی را ببندم.
دولتمردان باید سفره خود را با مردم یکی کنند
رضایی گفت: دولتمردان باید سفره خود را با مردم یکی کنند جدایی سفره دولتمردان با مردم مرام و مکتب شهدا نبوده است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی