حذف سقف پرداخت کارانه در مناطق محروم برای ماندگاری پزشکان

برداشــت ســقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محــروم ســبب افزایــش انگیــزه ارائــه خدمــت به بیمــاران شــده است.

به گزارش فراهان خبر؛ یکی از موضوعات مهم بحث دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مردم در مناطق کم برخوردار و محروم است که این موضوع با استقرار پزشکان متخصص در این مناطق و به ویژه حاشیه شهرها محقق خواهد شد.

ماندگاری پزشکان موضوع مهمی است؛ اما در این بین باید عوامل مختلف در کنار هم چیده شوند تا یک متخصص به مناطق محروم و کم برخوردار برود. اولین مسئله بحث اسکان مناسب این افراد خواهد بود. موضوع بعدی امکانات تشویقی مالی بهتر از کلانشهرها برای ایجاد انگیزه و تشویق متخصصان است.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  در حال حاضر برداشتن سقف کارانه در مناطق محروم در راستای افزایش انگیزه و ماندگاری پزشکان از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بوده است.

او گفت: برداشــت ســقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محــروم ســبب افزایــش انگیــزه ارائــه خدمــت، کاهــش لیســت انتظــار بیمــاران، افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــت و کاهــش ارجــاع بــه بخــش خصوصــی شــده است. وزارت بهداشت مبلغ تشویقی خوبی را برای پزشکان فعال در مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته است.

کریمی بیان کرد: در راســتای افزایــش تعــداد پزشــکان تمــام وقــت جغرافیایــی، کاهــش وابســتگی بـه منابـع عمومـی، کاهـش پرداخـتی از جیـب مـردم و افزایـش رضایتمنـدی مراجعان، سـقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محروم برخی شهر‌ها حــذف شده است.

او افزود: اصلاح طرح قاصدک به نفع مردم است؛ در مناطق محروم و برخوردار سقف کارانه در گذشته یکسان بود و اگر پزشکی در مناطق کم برخوردار کار می‌کرد، به علت رسیدن به سقف، بقیه ایام باید رایگان کار می‌کرد که این موضوع اصلاح و سقف در مناطق محروم برداشته شده است و به میزان ارائه خدمت حقوق دریافت خواهند کرد.

کریمی گفت: از زمان ابلاغ طرح اصلاح شده سقف کارانه خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند. با برداشتن سقف کارانه، ماندگاری پزشک در مناطق محروم افزایش پیدا می‌کند و سبب تقویت بخش دولتی خواهد شد.

امیر صدری، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران نیز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باید مشوق های لازم برای متخصصان در نظر گرفته شوند که مهم ترین موضوع، بحث مسائل اقتصادی است.

او گفت: اگر امکانات لازم در مناطق محروم و کم برخوردار فراهم شوند و حقوق کافی برای پزشکان در نظر گرفته شود، جامعه پزشکی بعد از گذراندن طرح در این مناطق ماندگار خواهند شد.

او ادامه داد: باید تفاوت هایی از نظر حقوق و مزایای پزشکان در مناطق محروم با کلانشهرها وجود داشته باشد تا پزشکان در این مناطق حاضر به ماندن باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + بیست =