داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
زنانی در لباس مردان/ مادرانی که پدری می‌‌کنند!
در سطح جامعه زنانی در لباس مردان می بینی که وارد چرخه کار شده و برای موفقیت خود و خانواده شان شبانه روز تلاش می‌کنند و برای فرزندانشان هم مادر هستند و هم پدر.
رونق اقتصادی با پرورش بز فرانسوی در فراهان
رئیس جهاد کشاورزی فراهان گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح پرورش بز فرانسوی با همکاری بخش خصوصی و جهاد کشاورزی فراهان در حوزه روستایی اجرایی می شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir