داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بیکاران بی غصه، یا شاغلان پر غصه؟
وقتی یک انسان توان درک چیزی را نداشته باشد نمی تواند هم غصه ای بخورد، چون غصه خوردن به خاطر بیکاری نیست به خاطر درک کردن و رنج کشیدن از مسئله ای خاص است.
42 کیلومتر از شبکه سیمی برق فراهان به کابل خودنگهدار تبدیل شد
مدیر شرکت توزیع فراهان گفت: ۲۰ درصد از شبکه سیمی شهرستان به طول ۴۲ کیلومتر سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir