داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کارآفرینی جوان هراتی در بیکارترین شهرستان استان یزد
یکی از جوانان هراتی موفق شده است با بهره گیری از تسهیلات اقتصاد مقاومتی در بیکارترین شهرستان استان یزد کارآفرینی کند.
توسعه صنایع ، نسخه شفا بخش برای بیکاری در جامعه است
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان گفت: توسعه و بالندگی صنایع تنها نسخه شفا بخش بیکاری و ارتقاء وضعیت معیشتی ملت است.
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir