داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بدقولی دولت،اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه را تهدید می کند
صبح امروز کارگران اولین کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب خاورمیانه با تجمع درب کارخانه اعتراض خود را به وضع موجود اعلام کردند تا شاید بتوانند با رسیدگی مسئولین شرایط خود تغییر دهند.
زنانی در لباس مردان/ مادرانی که پدری می‌‌کنند!
در سطح جامعه زنانی در لباس مردان می بینی که وارد چرخه کار شده و برای موفقیت خود و خانواده شان شبانه روز تلاش می‌کنند و برای فرزندانشان هم مادر هستند و هم پدر.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir