داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir