داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دولت با پشتیبانی مردم کمر همت برای رفع مشکلات جامعه ببندد
دولت و ملت دست یکدیگر را بگیرند، دولت کمر همت برای خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم ببندد. دولت برای نوکری مردم تلاش کند که این نوکری افتخار است.
اصلاح الگوی مصرف، در مهمانی های نوروزی
مهمانی نوازی، در فرهنگ ما، هیچ گاه به معنی ولخرجی و اسراف نبوده است. حقیقت مهمان نوازی، احترام به مهمان و قدر دانستن این هدیه ی خداست که با اسراف و ریخت و پاش، فرسنگ ها فاصله دارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir