داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ترویج سبک زندگی اسلامی راهکار کاهش آسیب های اجتماعی است
مسئول سازمان تبلیغات فراهان گفت: رعایت برنامه های اسلامی، احکام الهی و امور دینی در خانواده ها موجب تشکیل جامعه سالم و کاهش آسیب های اجتماعی می شود، زیرا اجتماع سالم از خانواده های سالم تشکیل می شود.
رسالت امروز مساجد مقابله با تهاجم فرهنگی است
یک کارشناس دینی رسالت امروز مساجد را مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و گفت: فردی که در بستری تلفیق شده از فضای معنوی مسجد و فضای صمیمی خانواده تربیت شود، راه راست را پیدا کرده و در آن گام می‌گذارد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir