داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
آنانیکه تنها نشان را از بی نشانی شان ومقامشان را از کلمات نورانی قرآن کتاب آئینشان باید جستجو کرد
آنانیکه تنها نشان را از بی نشانی شان ومقامشان را از کلمات نورانی قرآن کتاب آئینشان باید جستجو کرد
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir