داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خنده حلال/طنز سلام یا مادر زن و بقیه قضایا
شب سوم زندگی مشترکمان سری  به کیف عیال پر عیار زدیم و کمی بیشتر از صد هزار پول برداشتیم...
نورالدین پسر ایران/معرفی کتاب1
نورالدین پسر ایران، روایت زندگی رزمنده ای است که مجروحیت های کم نظیرش در اوایل جنگ و در حالی که فقط ۱۸ سال داشت او را به درجه جانبازی ۷۰ درصد رساند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir