داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روشنگری‌های روحانیون؛ چراغ راه مردم انقلابی فراهان در تظاهرات علیه شاه بود
مبارزه انقلابی فراهانی گفت: رژیم شاهنشاهی نسبت به ملت خود ظلم مى كرد، دست چپاول بر مال و ثروت آنها دراز و آن چنان به آنان ستم کرده بود كه آنها به ستوه آمدند.
مژده فرارسیدن بهار با نوای معروف «پنجاه و چهار، یک گل از بهار»
چهل روز بعد از شروع زمستان چند نفر با توبره‌هایی همراه با ناقالدی در روستا حرکت می‌کردند و ناقالدی با چرخاندن چوب و رقصیدن به مردم مژده می‌دهد که زمستان روبه پایان است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir