داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
قله برف انبار قم در آخرین روزهای زمستان‎
قله برف انبار قم در آخرین روزهای زمستان‎
روزهای پایانی سال95 در بازار تجریش
روزهای پایانی سال95 در بازار تجریش
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir