داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.
تصاویر ثبت شده از زندگی روزمره و محیط پیرامون.
حریق منزل مسکونی در فراهان + عکس
منزل مسکونی شهروند تلخابی به علت اتصال برق آتش گرفت.
ارتباط مردمی
salamup.ir