داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ابهام در ارائه گزارش حقوق های نجومی از سوی دیوان محاسبات به مجلس
حسینی گفت: اگرچه رسیدگی به وضعیت نجومی بگیران مهم است اما از آن مهم تر اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق ها در کشور است؛ تا به امروز شورای حقوق و دستمزد یک مصوبه در این زمینه ابلاغ کرده است که بر اساس آن سقف حقوقی مشخص شده و به جز این هیچ اصلاحاتی در بحث حقوق و دستمزد مدیران دولتی انجام نشده است.
ارایه 30 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فراهان
مدیر کمیته امداد شهرستان فراهان گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با رویکرد خودکفایی به مددجویان فراهانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافت.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir