داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
گزارش تصویری جلسه شورا اداری فراهان
گزارش تصویری جلسه شورای اداری فرمان در تاریخ92/12/4
گفتمان امروز دولت گفتمان اعتدال وتدبیر است
جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست فائض پور فرماندار شهرستان فراهان وبا حضور مسئولین ادارات ودهیاران بخش مرکزی وشهر خنجین صبح روز یک شنبه مورخ 4/12/92 در سالن فرمانداری فراهان برگزار شد .
منشور اخبار
ارتباط مردمی