داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حضور پرشور مردم فراهان پای صندوق های رای ادامه دارد
انتخابات به ساعات پایانی خود نزدیک شده و ثانیه ها به شمارش افتاده است و لحظات پر شور رو به پایان است، اما صف های طویل رای دهندگان همچنان ادامه دارد.
مصرف بیش از ۱۲ هزار تعرفه رأی در فراهان
 فرماندار فراهان گفت: 333 داوطلب در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی فراهان برای تصاحب 10 کرسی شهری و 152 کرسی روستایی با هم رقابت می کنند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir