داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
زنگ مهر عاطفه ها در فراهان نواخته شد
زنگ مهر عاطفه ها به مناسبت اجرای دومین مرحله جشن عاطفه ها امروز در مدارس فراهان نواخته شد.
پسِ چینه لوبیا در فراهان
پس از درو کردن کشت محصول و جمع آوری حاصل، تک دانه هایی که در آنجا مانده را برخی از اهالی برای خویشتن جمع می کند که با این کار در زبان محلی پسِ کردن می گویند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir