داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بچه عزیز است اما تربیتش عزیزتر!
شیرین ترین چیز برای انسان فرزند جوان داشتن و تلخ ترین چیز از دست دادن آن فرزند است اما مهمتر از خود بچه که گرما بخش کانون زندگی و خانواده است، تربیت صحیح آن است که باید مورد توجه و عنایت والدین باشد.

 

اقدام سازمان تبلیغات اسلامی فراهان در جهت فرهنگسازی؛ از اسراف در مصرف گاز پرهیز کنید
رئیس سازمان تبلیغات فراهان گفت: مصرف بهینه گاز، گام مهمی در توسعه کشور است و با این اقدام در حفظ انرژی و منابع طبیعی برای نسل های آینده تلاش کنیم.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir