داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
درخواست ما در بحث هسته ای غیر منطقی نبوده و نیست
نماینده تفرش,آشتیان و فراهان در مجلس : هر چند  که ما به این توافقنامه ها خوشبین نیستیم،امادر صحنه های بین المللی حضور پیدا کردیم و حرفمان را زدیم و اینطور نبود که منزوی باشیم و در خواست غیر منطقی داشته باشیم.
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir