داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

پیوندهای مفید

شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir