داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رمز ماندگاری کار برای خدا و بی‌منت انجام دادن است.
موقعیت ایران در منطقه و جهان سبب شکل‌گیری نوعی قدرت بازدارندگی به نفع کشورمان در برابر تهدیدات احتمالی شده است.
تغییر در فرمانداری فراهان
فرماندار شهر فراهان تغییر کرد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir