داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فاجعه«میرزا اولنگ» فراتر از جنایت جنگی و نوعی جنون و نسل کشی است/ کابینه جدید نیرو‌های توانمند و متخصص می خواهد
امام جمعه فرمهین گفت: نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل جنایات«میرزا اولنگ» را به صورت جدی بررسی و پیگیری نکرده اند و در برابر قتل عام خونبار و ربودن زنان جوان و دختران خفه خون گرفته اند.
دولتمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان‌شکنی به اقدامات آمریکا دهند
امام جمعه فرمهین گفت: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در مقابل این اقدامات آمریکا ایستادگی خود را نشان داده است و امروز می طلبد دولتمردان و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکنی به اقدامات اخیر آمریکا بدهند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir