داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
موج‌سواری بر یک بی‌قراری/عملکرد ضعیف مسئولان استخوانی در گلوی مردم
دستور اصلی این خیزش ها و تحرکات مردمی از بیرون مرزها داده شده و با چراغ سبز دشمن انجام می گیرد اما این پیاده نظام دشمن در داخل کشور است که می خواهد اعتراضات مردمی و مطالبات اقتصادی ایشان را به نوعی در راستای تقابل با نظام و جمهوری اسلامی تفسیر کند.
دنیاطلبی مزدوران داخلی، خطرناک تر از دشمنان خارجی/بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی؛ تدبیر دشمن برای مایوس کردن مردم از نظام
امام جمعه فرمهین گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند، ما باید از نفوذ و دنیاطلبی مزدوران داخلی هراس داشته باشیم، رخوت و سستی در اعتقادات و باورهای برخی از افراد تهدیدی برای این نظام است
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir