داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رمز ماندگاری کار برای خدا و بی‌منت انجام دادن است.
موقعیت ایران در منطقه و جهان سبب شکل‌گیری نوعی قدرت بازدارندگی به نفع کشورمان در برابر تهدیدات احتمالی شده است.
تغییر در فرمانداری فراهان
فرماندار شهر فراهان تغییر کرد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی