داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ملّت ایران از دولت اجرای حقوق شهروندی را می خواهد
 آقای رئیس جمهور! این حقوق شهروندی در اصول قانون اساسی موجود بوده و هست، ملّت بزرگوار از شما اجرای آن را خواستار است نه گوشزد کردن حقوق را. شما با مجموعه تیم اجرایی­تان( هیأت دولت ) درصدد اجرای این حقوق باشید و تذکّر و نگارش چنین متونی را به فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی واگذارید.
عواقب ناگوار فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست
بی شک فتنه سال 88 که از خارج کشور حمایت می شد عواقبی به دنبال داشت و در زمانی که می رفت ایران بیش از پیش مقتدرانه و عزتمندانه برنامه های خود را پیش ببرد، سبب ساز وضع تحریم های جدیدی علیه ملت ایران شد، تحریم هایی که به بهانه نقض حقوق بشر شکل گرفت و این مردم بودند که تاوان بی بصیرتی خواص و ساکتین فتنه را دادند.
ارتباط مردمی
salamup.ir