داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نقش مهم دهیاران در فعالیت های سیاسی و توسعه روستاها
فرمانداران فراهان گفت: انتخابات در توسعه و پیشرفت روستاها حائز اهمیت است و دهیاران در فعالیت های سیاسی و توسعه ای روستاها نقش مهمی را ایفا می کنند.
دوقطبی کردن جامعه؛ هدف دشمن در انتخابات است/هوشیارانه عمل کنیم
امام جمعه فرمهین گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سعی دارند با تفرقه‌افکنی و ایجاد فاصله بین اقوام مختلف، اتحاد موجود را از بین ببرند، لذا باید بیش از پیش هوشیار و بصیر بود.

شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir