داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
راز ماندگاری امیرکبیر/بازخوانی زمانه و روزگار امیر
امیرکبیر قهرمان مبارزه با استبداد داخلی (ناصرالدین شاه) و درباریان بود. او در خط مقدم مقابله با نفوذ و سلطه قدرتهای بیگانه به خصوص انگلیس و روسیه که ابرقدرت های آن زمان بودند بود.
امیرکبیر؛ عدالت خواهی بر آسمان استقلال
امیرکبیر؛ در تاریکی استبداد، بزرگمردی شجاع و عدالت خواه بر آسمان ِاستقلال می درخشید، آفتاب تابانی که هیچ ابری، یارای تیره و محو کردن ِآثار ماندگارش را نداشت.
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir