داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شب فرهنگی فراهان با رنگ و بوی انتخاباتی
شب فرهنگی فراهان شاهد حضور بهمن اخوان ، نماینده اسبق فراهان و استقبال گسترده حامیان وی از ایشان بود.
تفاهم اخیر تا چه حد خطوط قرمز را رعایت کرده است؟(قسمت اول)
تفاهم اخیر تا چه حد خطوط قرمز را رعایت کرده است!؟ و تا چه میزان می شود به احقاق حقوق هسته ای ایران امید داشت؟
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir