داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
«کرونا» میدان نمایان شدن عیار ایمان و انسانیت
این ویروس کرونا، هر چند کام مردم عزیز سرزمین مان را تلخ نمود، ولی باید دانست که همیشه در دل تلخی، شیرینی هایی نیز وجود دارد. از طرفی در دل حوادث و اتفاقات است که جوهر افراد شناخته می شود
فاطمه(س) اُسوه و الگوی اهل زمین
برای انسانی که در حصار عالم مادّه و قفس جسم گرفتار است و نگاه دنیوی صرف دارد، مَرام و شیوه رفتاری حضرت(س)، درس و پیام دارد. به عبارت دیگر، اگر تنها نگاه زمینی داشته باشیم، رفتار حضرت(س) برای یک زندگی آرام و اطمینان بخش اُسوه و الگوست
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 89 بعدي
ارتباط مردمی