داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آقای رئیس جمهور دهان منتقدین را نبندید
دولت اگر بخواهد با اقدام ناپخته چند جوان شاکی شود و برخورد گسترده داشته باشد، نشان از این است که دولت صبری ندارد، رئیس‌جمهور بیان می‌کرد که پناه می‌برم به خدا اگر دهان منتقدی را ببندم.
«کرونا» میدان نمایان شدن عیار ایمان و انسانیت
این ویروس کرونا، هر چند کام مردم عزیز سرزمین مان را تلخ نمود، ولی باید دانست که همیشه در دل تلخی، شیرینی هایی نیز وجود دارد. از طرفی در دل حوادث و اتفاقات است که جوهر افراد شناخته می شود
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 90 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی