داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
وقتی آدم های کوچک را بزرگ می کنیم
برخی نمایندگان مجلس، از میان آن همه مهمان خارجی در مراسم تحلیف، ذوق زده و آویزان سلفی گرفتن با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شدند و این صف عکاسی با موگرینی نه تنها عزّتی نبخشید که همان عزّتی را هم که داشتند، بر باد داد.
ریشخند آمریکا به سیاست خوشبینانه دیپلمات های ایرانی
روزی که قرار بود آفتاب درخشان برجام، زندگی مردمان سرزمینم را روشن کند تا به گفته رئیس دولت تدبیر؛ «هم چرخ هسته ای بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» باید می دانستیم که این پارادوکس و تناقض را، هیچ راه حل و امکانی برای رفع و حذفش نیست.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir