داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام هادی (ع)؛ مبارزه با جریان های انحرافی و افراطی گری
در عصر امام هادی(ع) فرقه ها و گروه های منحرف فراوانی شروع به فعالیت فرهنگی کرده و مردم را فریب می دادند، امام دهم (ع) ضمن تبری جستن از آنها، روشن گری های لازم را به شیعیان می دادند.
امام باقر(ع)؛ تدوین حدیث و مبارزه با غالیان
عظمت علمی و معنوی امام باقر(ع)، چنان گیرا و جذاب بود که حتی خلفای اموی و دشمنان را به کرنش و تعظیم وا می داشت.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir