داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دانشگاه بدون همت نمی شود/چرا باور نمی کنید دانشگاه هم خط مقدم است؟
یگر نباید جای همت در جبهه ی دانشگاه خالی بماند. باید چمران را از دل کردستان پای میزهای چوبی دانشگاه بکشیم .ما باید چمران جبهه ی دانشگاه باشیم، این بار که استاد حضور غیاب کرد و اسم احمدی روشن را خواند باید کل کلاس یک صدا حاضر بگوید.
عظمت حضرت زهرا(س) در سیره آن بزرگوار آشکارتر است
در همیشه تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و روز به روز نور اسلام ومعنویت فاطمه زهرا(س) آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد کرد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir