داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
منشأ حاکمیت چیست؟
حق حاکمیت، صرفاً متعلق به خدای متعال است و در صورتی که خداوند عزّوجلّ، چنین حقی را به شخص یا اشخاصی اعطا کرده باشد، آنان نیز در همان محدوده‌ای که خداوند به آنان اذن داده است، حق حاکمیت خواهند داشت.
با هر دست بدهی با همان دست می گیری

آن روز که خانم «هیلاری» در واقعه سال 88 نسخه ای برای کف خیابان های پایتخت ایران «تهران» می کشید تا به گمان باطل خویش همانند دیگر ممالک «طرح انقلاب مخملین» را دراین سرزمین ولایی به سامان برساند، هرگز در باورش نمی گنجید که دنیا دار مکافات عمل است و آدمی با هردست که بدهد با همان دست خواهد گرفت.

قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 70 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir