داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تغییر در فرمانداری فراهان
فرماندار شهر فراهان تغییر کرد.
«میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»
«میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»(زاده: ۱۱۸۶، درگذشته:۲۰ دی ۱۲۳۰) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود
منشور اخبار
ارتباط مردمی