داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام باقر(ع)؛ تدوین حدیث و مبارزه با غالیان
عظمت علمی و معنوی امام باقر(ع)، چنان گیرا و جذاب بود که حتی خلفای اموی و دشمنان را به کرنش و تعظیم وا می داشت.
دانشگاه بدون همت نمی شود/چرا باور نمی کنید دانشگاه هم خط مقدم است؟
یگر نباید جای همت در جبهه ی دانشگاه خالی بماند. باید چمران را از دل کردستان پای میزهای چوبی دانشگاه بکشیم .ما باید چمران جبهه ی دانشگاه باشیم، این بار که استاد حضور غیاب کرد و اسم احمدی روشن را خواند باید کل کلاس یک صدا حاضر بگوید.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 83 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir