داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شهرستان فراهان کجاست؟
یژگی های جغرافیایی،تاریخی و اقتصادی فراهان نامی آشنا،سرزمینی حاصلخیز و با مفاخری تاریخ ساز در ایران است.

قبلي 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی